ekokom elektrowin asekol

Kopřivnice: Radnice chce být ekologičtější


Kopřivniceje už od roku 2004 Zdravým městem a průběžně usiluje o zlepšování prostředí apodmínek pro své obyvatele, hledá cesty vedoucí k čistému životnímu prostředí,udržitelnému rozvoji. Městský úřad chce jít příkladem, a proto sám aktivněhledá způsoby, jak ekologičtěji a úsporněji nakupovat a vést úřad.
Cest, jak toho dosáhnout, je poměrně hodně. Vedení města využilo nabídku naspolupráci se Sítí ekologických poraden STEP. Na podzim 2016 proběhla v rámciprojektu podpořeného Ministerstvem životního prostředí environmentální analýza provozu úřadu, školení v ekologickém provozu anakupování pro zaměstnance.

"Environmentální provoz je zkrácený název pro environmentálně šetrnéchování institucí financovaných z veřejných prostředků, jako jsou např. obecní,městské či krajské úřady, školy, školky, penziony pro důchodce, kulturnícentra. Zahrnuje jednak systémová opatření zaměřená zejména na provoz a chování(např. úspory energie, oboustranný tisk dokumentů apod.), jednak nakupování.Environmentální (ekologické) nakupování je takový způsob nákupu či zásobování,při kterém je brán ohled na dopad vybraného zboží a služeb na životníprostředí. Vybírají se produkty, jejichž negativní dopad na životní prostředíje co nejnižší. Kritéria, která se při tom berou v úvahu, jsou například recyklovatelnost, biologická rozložitelnost,materiální a energetická náročnost výroby, zdravotní nezávadnost, transportnívzdálenost od výrobce ke spotřebiteli atd. Environmentální provoz také kroměenvironmentálních a ekonomických aspektů zohledňuje i rozměr sociální a etický– např. nákup fair trade občerstvení (káva, čaj) pro pracovní porady, nákupvýrobků z chráněných dílen (např. vánoční přání, tašky) apod. Pak hovoříme oudržitelné veřejné správě," vysvětluje Renáta Placková ze sítě ekologických poraden.
Na kopřivnickém městském úřadu se už mnoho věcí podařilo nebo se připravují."Na chodbách úřadu jsou již dnes k dispozici pro úředníky i veřejnost boxyna elektroodpad i tříděné složky odpadů a na dalším zlepšenísystému třídění budemedále pracovat," uvedl Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí.Úřad má také na zavedený systém repasování tonerů do tiskáren a kopírek.Vyprázdněné si firma převezme a po naplnění jsou opět používány. Zásadně se taksnižuje množství odpadů. Kesnížení množství papírového odpadu přispívá i zavedená elektronická spisováslužba a software pro elektronickou finanční kontrolu. Úřad podporuje svézaměstnance ve využívání kol při dopravě do zaměstnání. Po úpravě bývalékolárny Tatry, kterou město v loňském roce zakoupilo, získá větší kapacitu probezpečné uložení kol do krytých stání. Nová kolárna umožní i uložení čtyřslužebních kol, které město plánuje v letošním roce pořídit pro dopravu poměstě.
Město postupně realizuje i opatření v oblasti snížení své energetickénáročnosti. V části prostor úřadu je instalováno velmi úsporné osvětlení LEDdiodami. Město má zavedený systém energetického managementu podle normy ISO 50001,kde se hodnotí energetická náročnost řady budov v majetku, jednou z nich je iměstský úřad a jsou navržena opatření ke snížení jejich energetické náročnosti.Systém vyžaduje hledání cest ke zlepšení a jednou z možností je i diskutovanéumístění fotovoltaických panelů na střechu nebo zdi budovy. Tím by městopokrývalo část své spotřeby elektřiny vlastní výrobou. "Prostřednictvímřady akcí pro veřejnost zaměřených na ochranu životního prostředí a souvisejícíproblematiku se město snaží apelovat také na své obyvatele, aby nebyli k tétoproblematice lhostejní a svým životním stylem přispěli ke zlepšení místa, kdežijí," doplnil Hynek Rulíšek.
Více o ekologickém provozu kanceláří zveřejňuje Síť ekologických poraden STEPna stránkách www.zeleneuradovani.cz.

 


  ZPĚT NA HOME | ZPĚT NA KATEGORII
TOPlist